VN | EN


× Trang chủ Vị trí Mặt Bằng Tin tức Thư viện Liên hệ
mb_ge

Mặt bằng tầng 2

(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh )

Mặt bằng tầng 2

Căn 1 phòng ngủ

CĂN A1 - 52,2m2
CĂN A1 - 56,1m2

Căn 2 phòng ngủ

CĂN B1 - 69,9m2
CĂN B2 - 61,8m2

Căn 2 phòng ngủ + sân vườn

CĂN B1 - 69,9m2

Căn 3 phòng ngủ

CĂN C1 - 85,6m2
Căn hộ 12, 1 phòng ngủ, diện tích 56,1m2
Căn hộ 03, 1 phòng ngủ, diện tích 56,1m2
Căn hộ 03, 1 phòng ngủ, diện tích 56,1m2
Căn hộ 12, 1 phòng ngủ, diện tích 56,1m2
Căn hộ 14, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 03, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 12, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 14, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 03, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 12, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 01, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 11, 3 phòng ngủ, diện tích 85,6m2
Căn hộ 04, 3 phòng ngủ, diện tích 85,6m2
Căn hộ 11, 3 phòng ngủ, diện tích 85,6m2
Căn hộ 04, 3 phòng ngủ, diện tích 85,6m2
Căn hộ 13, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 01, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 02, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 04, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 05, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 06, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 07, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 08, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 09, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 10, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 02, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 05, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 06, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 07, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 08, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 09, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 10, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 11, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 13, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 14, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 01, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 02, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 04, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 05, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 06, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 07, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 08, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 09, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 10, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 13, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 02, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 05, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 06, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 07, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 08, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 09, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 10, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 11, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 13, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 14, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2

Tư Vấn