VN | EN


× Trang chủ Vị trí Mặt Bằng Tin tức Thư viện Liên hệ

Mặt bằng tổng thể

Căn 1 phòng ngủ

CĂN A1 - 52,2m2
CĂN A1 - 56,1m2

Căn 2 phòng ngủ

CĂN B1 - 69,9m2
CĂN B2 - 61,8m2

Căn 2 phòng ngủ + sân vườn

CĂN B1 - 69,9m2

Căn 3 phòng ngủ

CĂN C1 - 85,6m2
Căn hộ 17, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 18, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 05, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 06, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 14, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 13, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 01, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 02, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 06, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 17, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 18, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 05, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 04, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 14, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 13, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 01, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 02, 2 phòng ngủ, diện tích 69,9m2
Căn hộ 16, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 01, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 02, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 04, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 07, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 08, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 09, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 10, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 11, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 12, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 13, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 03, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 06, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 07, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 08, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 09, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 10, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 11, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 15, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 17, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 18, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 01, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 02, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 07, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 08, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 09, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 10, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 11, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 12, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 13, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 16, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 15, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 17, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 18, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 03, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 06, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 07, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 08, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 09, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 10, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 11, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 12, 1 phòng ngủ, diện tích 52,2m2
Căn hộ 04, 1 phòng ngủ, diện tích 56,1m2
Căn hộ 15, 1 phòng ngủ, diện tích 56,1m2
Căn hộ 15, 1 phòng ngủ, diện tích 56,1m2
Căn hộ 15, 1 phòng ngủ, diện tích 56,1m2
Căn hộ 14, 3 phòng ngủ, diện tích 85,6m2
Căn hộ 05, 3 phòng ngủ, diện tích 85,6m2
Căn hộ 14, 3 phòng ngủ, diện tích 85,6m2
Căn hộ 05, 3 phòng ngủ, diện tích 85,6m2
Căn hộ 03, 2 phòng ngủ, diện tích 61,8m2
Căn hộ 16, 2 phòng ngủ, diện tích 61,8m2
Căn hộ 03, 2 phòng ngủ, diện tích 61,8m2

Tư Vấn